การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


แบบคําขอใช้สิทธิจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีผู้ยื่นคําร้องเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

แบบคําขอใช้สิทธิจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (กรณีผู้ยื่นคําร้องไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

สิทธิ

คำอธิบายการใช้สิทธิ

ขอถอนความยินยอม

คุณมีสิทธิถอนความยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่คุณเคยให้ความยินยอมแก่บริษัท

การขอเข้าถึงและเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิขอเข้าถึงและขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน

  • ในการใช้สิทธิ “ขอเข้าถึงและเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูล” บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบรายละเอียดดังนี้

    - แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทได้รับมา

    - ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

    - ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกหรือจะถูกเปิดเผยหรือส่งต่อ

    - ระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล

  • ในการใช้สิทธิ “ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล” บริษัทจะทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณประสงค์ขอใช้สิทธิมอบให้กับคุณ

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณพบว่าข้อมูลของคุณไม่ถูกต้อง คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

การขอคัดค้าน

คุณมีสิทธิขอคัดค้านเพื่อให้บริษัทหยุดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณพบว่าบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) การศึกษาวิจัยและสถิติ หรือใช้โดยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่น หรือเป็นการละเมิดสิทธิของคุณมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิขอคัดค้านของคุณได้ในบางกรณี หากบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อันชอบธรรมที่สำคัญเหนือกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ

การลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิขอลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากพบว่า บริษัทไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีสิทธิเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อีกต่อไป เนื่องจาก

- ข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้แจ้งคุณไว้

- คุณได้ใช้สิทธิถอนความยินยอม ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อีกต่อไป

- คุณได้ใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อีกต่อไป

- คุณพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิขอระงับการประมวลผล คือ การขอให้บริษัทระงับการใช้ เปิดเผย ส่งต่อ หรือระงับการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลไว้ชั่วคราว โดยคุณมีสิทธิขอระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- เมื่อคุณขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่บริษัทดำเนินการตรวจสอบคำร้องหรือแก้ไขข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง

- เมื่อบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และบริษัทต้องลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แต่คุณประสงค์ให้บริษัทระงับการลบ/ทำลายข้อมูลนั้นไว้ก่อน

- เมื่อบริษัทต้องลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากหมดความจำเป็นในการเก็บรักษา แต่คุณประสงค์ให้บริษัทระงับการลบ/ทำลายข้อมูลนั้นดังกล่าว เพื่อที่คุณจะใช้ข้อมูลของคุณในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

- เมื่อคุณใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบคำร้องของคุณ คุณมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่คุณขอคัดค้านไว้ชั่วคราว